Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-05-26

Kallelse till SKA Nordmarks årsmöte 2016


– att hållas vid Nordmarks universitet uti Järlåsa, söndagen den 28 februari kl 10.00.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda styrelsen (drots@nordmark.org) senast två veckor innan.
Dagordning SKA Nordmark Årsmöte 2016
§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare
§3. Fråga om mötets behöriga utlysande
§4. Fastställande av föredragningslista
§5. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning för den gångna ettårsperioden föredras
§7. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.
§8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
§9. Val av styrelse för den kommande ettårsperioden.
§10. Val av två revisorer för den kommande ettårsperioden.
§11. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
§12. Fastställande av avgift för enskild medlem för den kommande ettårsperioden.
§13. Fastställande av avgift för institutionell medlemför den kommande ettårsperioden.
§14. Fastställande av grupper med institutionell status
§15. Propositioner
§16. Motioner
§17. Övriga frågor
§18. Mötets avslutande
/Drots Vanna
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Det vill säga absolut senast söndag 14 februari 2016. Styrelsen nås genom e-post: drots@nordmark.org
ValberedningVill du ge rekommendationer till nästa års styrelse tar du kontakt med valberedningen som består av:
Josefina Åsemyr, Kungälv – sammankallande Åsa Johnsson, Stockholm Malin Tjerngren, Vinslöv
Valberedningen nås på e-post: valberedning@nordmark.org

Share