Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-08-09

SKA Nordmarks policy och handlingsplan mot mobbning


Version 1, kommer att fastställas vid SKA Nordmarks styrelsemöte december 2017

Inom SKA Nordmark:

 • ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad
 • ska ingen behöva känna obehag på grund av könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, politisk
 • tillhörighet, religiös tillhörighet eller funktionshinder
 • accepteras ingen form av trakasserier eller diskriminering

 

Mobbning kan inkludera men begränsas inte till:

 • förolämpande eller oförskämda muntliga eller skriftliga kommentarer riktade mot en individ
 • visning av explicita bilder (teckning eller foto) som visar en person på ett olämpligt sätt
 • fotografering eller inspelning av individer i syfte att missbruka eller trakassera individen
 • olämplig fysisk kontakt, ovälkommen sexuell uppmärksamhet, eller hämnd för att ha rapporterat trakasserier
 • och/eller mobbning.
 • kännetecknet för mobbning är att det är oönskat av den som utsätts för det

 

Trakasserier kan inkludera men begränsas inte till:

 • ovälkommet uppträdande grundat på kön, sexuell läggning, funktionshinder eller tillhörighet
 • den som utsatts har här så kallat tolkningsföreträde, det vill säga att det är den utsattas upplevelse, inte motivet
 • hos den som trakasserar som räknas

 

Handlingsplan i förebyggande syfte

 • Information till aktiva deltagare och medlemmar inom SKA Normark om våra värderingar och handlingsplan.
 • Informationen kan ske i samband på årsmöten, event och även via Nordmarks officiella
 • kommunikationskanaler.
 • Alla nytillträdda drotsar/ordförande för lokalföreningar bör i sin introduktion få information om SKA
 • Nordmarks policy, värderingar och handlingsplan av SKA Nordmarks styrelse.
 • SKA Nordmarks styrelse kommer att ha särskilda personer utsedda som kan stödja och hjälpa både
 • drots/ordförande för lokala föreningar samt även enskilda medlemmar som behöver hjälp i dessa frågor.

 

Handlingsplan för den utsatta eller vittne när trakasseri eller mobbning ägt rum:

 • Markera att beteendet är oönskat genom att säga ifrån eller be någon annan säga ifrån.
 • Tala med någon i sin omgivning som man har förtroende för om vad som inträffat.
 • Skriv ned allt om det inträffade: datum, klockslag, vad som hände, eventuellt vittne

 

Ideella/aktiva medlemmar som själva blir utsatta eller ser någon annan bli utsatt kan rapportera till eventautokrat, drotsen på lokal nivå men även direkt till Nordmarks styrelse eller någon av de ombud som styrelsen utsett till atthantera dessa frågor.

Handlingsplan för förtroendevalda när trakasseri eller mobbning ägt rum:

Viktiga åtgärder vid trakasserier eller mobbning är:

 • Snabbhet
 • Inhämtande av yttranden från alla parter
 • Diskretion
 • Uppföljning

 

Autokrater och lokala drotsar som inte själva känner att de kan hantera incidenten kan alltid be om hjälp av Nordmarks Drots eller de av styrelsen utsedda ansvariga för frågor och incidenter som berör detta policydokument.

Informell lösning

Trakasserier är ett av de känsligaste problemen som kan uppstå inom en verksamhet därför att företeelsen så nära berör den personliga integriteten. Det är viktigt ur allas synvinkel att trakasserierna upphör omgående. Om trakasserierna inte upplevs och bedöms vara av allvarlig natur kan en informell lösning vara att föredra. Det kan i vissa fall ske enbart mellan de berörda eller genom ombud. Observera att det är den utsattes upplevelser som är avgörande och inte omgivningens tolkningar. Ett fungerande sätt att få trakasserierna att upphöra är att klart och tydligt klargöra att handlandet upplevs som ovälkommet eller kränkande. Det bör beaktas att en rapport om trakasserier, mobbning inte automatiskt leder till en formell anmälan mot den anklagade. Mottagaren av informationen har tystnadsplikt om inte annat önskas.

Formell anmälan

Om den informella hanteringen inte leder till någon förändring eller om trakasserierna är av allvarlig natur bör formella åtgärder vidtas. Detta görs av den utsatta eller genom ombud utsedda av styrelsen. Utredningen ska ske snabbt med respekt för både den utsatta och anklagade personen. Den utsatta kan dra tillbaka sin anmälan.

I utredningen ska det ingå:

 • Båda parter blir hörda och få utveckla sina argumentationer och synpunkter
 • Uppgifter som lämnas ska skrivas ned för kontroll
 • Sekretess ska beaktas så att parternas personliga integritet skyddas

 

Om den anmälde anses skyldig kan vissa sanktioner vidtas utifrån SCA Nordmarks lag och SKA Nordmarks stadga.

Polisanmälan

Trakasserier av brottslig karaktär bör polisanmälas. Den utsatte bestämmer själv om polisanmälan skall göras eller inte.
De av styrelsen utsedda personerna som handhar dessa frågor finns tillgängliga för stöd i en eventuell polisanmälan.

Appendix

Följande text kan anslås vid trollet/registreringen eller inkluderas i informationsblad som delas ut på eventsiten.
Autokraterna för event inom Nordmark får själva avgöra om de vill anslå texten.

SKA NORDMARK FÖRBJUDER MOBBNING OCH TRAKASSERIER AV ALLA INDIVIDER OCH GRUPPER.
Deltagare som deltar i detta beteende är föremål för lämpliga sanktioner.
Om du utsätts för trakasserier, mobbning eller hämnd för en tidigare anmälan, eller om du blir medveten om att någon trakasseras eller mobbas, kontakta en drots eller autokrat.

THE SCA PROHIBITS HARASSMENT AND BULLYING OF ALL INDIVIDUALS AND GROUPS.
Participants engaging in this behavior are subject to appropriate sanctions.
If you are subjected to harassment, bullying or retaliation, or if you become aware of anyone being harassed or bullied, contact a seneschal, event organizer, President of the SCA, or your Kingdom’s Board Ombudsman.

Share