Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-02-25

Kallelse till SKA Nordmark Årsmöte 2018


– att hållas vid Nordmarks furstetornering uti Ulvberget, söndagen den 4 mars kl 10.00.

 

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare
 • 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 • 4. Fastställande av föredragningslista
 • 5. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt
 • 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning för den gångna ettårsperioden föredras
 • 7. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.
 • 8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 • 9. Val av styrelse för den kommande ettårsperioden.
 • 10. Val av två revisorer för den kommande ettårsperioden.
 • 11. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
 • 12. Fastställande av avgift för enskild medlem för den kommande ettårsperioden.
 • 13. Fastställande av avgift för institutionell medlem för den kommande ettårsperioden.
 • 14. Fastställande av grupper med institutionell status
 • 15. Propositioner
 • 16. Motioner
 • 17. Övriga frågor
 • 18. Mötets avslutande

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Det vill säga absolut senast söndag 18 februari 2018. Styrelsen nås genom e-post: drots@nordmark.org

 

Valberedning

Vill du ge rekommendationer till nästa års styrelse tar du kontakt med valberedningen som består av:

Josefina Åsemyr, Kungälv – sammankallande

Åsa Johnsson, Stockholm

Malin Tjerngren, Vinslöv

Valberedningen nås på e-post: valberedning@nordmark.org

 

 

Share