Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2021-03-08

Kallelse extra årsmöte i SKA Nordmark


Datum onsdag 4 maj klockan 10.00 i Tavernan på dubbelkriget

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare (en eller två)
  3. Fråga om mötets behöriga utlysande
  4. Fastställande av föredragningslista
  5. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt
  6. Stadgeändring – andra läsningen
  7.  Övriga frågor
  8.  Mötets avslutande 

Varmt välkomna önskar Clara Brandkvist, ordförande i SKA Nordmark

Share